Marketingový slovníček

Narazíte občas na výrazy, které nevíte, co znamenají? Chcete se v jazyce marketingu orientovat ještě lépe? Pak jste tu správně! Náš slovníček marketingových pojmů poslouží, ať už jste profesionál nebo marketingový nadšenec a chcete se naučit něco nového. Tak trochu netradiční formou pojatý, ale s profesionalitou vytvořený.

AdStartujeme!

 

Affiliate marketing

je forma marketingu, při které jednotlivci či firmy propagují produkty nebo služby jiných společností a za každý úspěšný prodej nebo akci, kterou generují, obdrží provizi. Tato provize je obvykle spojena s konkrétním procentem z prodeje nebo pevnou částkou za každého nového zákazníka, kterého přivedou. Affiliate marketing je nejvíce spojen s influencery.

Aneb:
Affiliate marketing je forma online marketingu, kde firmy odměňují externí partnery (affiliates) za přivedení zákazníků nebo generování prodeje prostřednictvím odkazů a propagačních aktivit těchto partnerů.

 

Akviziční kampaň

je strategický marketingový plán a soubor aktivit, které organizace provádí za účelem získání nových zákazníků, klientů nebo uživatelů pro své produkty a služby. Tato kampaň obvykle zahrnuje různé kanály a techniky, jako jsou online reklama, obsahový marketing, sociální média, e-mailový marketing a další. Cílem je oslovit potenciální zákazníky, zvýšit povědomí o nabídce a přimět je k nákupu, registraci nebo jiné požadované akci. Akviziční kampaň je klíčovým prvkem pro růst a rozvoj podniku tím, že rozšiřuje jeho zákaznickou základnu a zvedá tržby.

Aneb:
Proces získávání klienta – pro digitální marketing typické PPC kampaně

 

Analytics (Analýza)

je proces sběru, analýzy a interpretace dat s cílem pochopit chování a výkon, a to jak na internetu, tak v různých oblastech, včetně obchodního, webového a marketingového prostředí. Pomáhá firmám a jednotlivcům získat důležité informace, které mohou využít k rozhodování, plánování a optimalizaci svých aktivit, což může vést k dosažení cílů podnikání a zlepšení výkonu.

Aneb:
Proces sběru dat – data z vašeho webu na jednom místě, ze kterých se poté vytvoří přehled, jak si vedete (návštěvnost etc.)

 

Analýza klíčových slov (Keyword Analysis)

je proces, během něhož se zkoumají a vyhodnocují specifická slova a fráze, které lidé používají při vyhledávání informací na internetu prostřednictvím vyhledávačů (Google, Seznam). Cílem analýzy klíčových slov je identifikovat relevantní a strategicky důležité termíny, které souvisejí s produkty nebo službami webu. Tato analýza umožňuje optimalizovat obsah stránek a marketingové kampaně tak, aby byly lépe viditelné ve výsledcích vyhledávání a oslovily potenciální zákazníky.
Zahrnuje také zhodnocení konkurence, objem vyhledávání, a určení klíčových slov s nejlepším potenciálem dosažení cílů online strategie.

Aneb:
Analýza klíčových slov je zásadní pro správné nastavení SEO, které zaručí, že budete vidět ve výsledcích vyhledávání.

 

Analýza odkazového profilu (Link Profile Analysis)

je proces zkoumání a hodnocení všech zpětných odkazů (backlinky), které směřují na konkrétní webovou stránku. Cílem této analýzy je posoudit kvalitu, kvantitu a povědomí odkazů spojených s webovou stránkou.
Důležité aspekty zahrnují:
1. Kvalita odkazů: Posuzuje, zda odkazy pocházejí z relevantních zdrojů. Odkazy od renomovaných webů mají větší hodnotu než odkazy z neznámých zdrojů.
2. Množství odkazů: Hodnotí celkový počet odkazů směřujících na stránku. Větší počet kvalitních odkazů může pozitivně ovlivnit vyhledávačové hodnocení.
3. Diverzita odkazů: Zjišťuje, zda odkazy pocházejí z různých zdrojů, což může zlepšit důvěryhodnost odkazového profilu.
4. Textový obsah odkazu (Anchor text): Hodnotí slova nebo fráze použité jako anchor text v odkazech. Kvalitní a relevantní anchor texty mohou pomoci vyhledávačům pochopit obsah stránky.
5. Povědomí odkazů: Určuje, zda jsou odkazy aktivní a jestli nejsou odkazy na stránku odstraněny nebo ztratily na hodnotě. Analýza odkazového profilu je klíčovým prvkem strategie SEO a pomáhá webu zlepšit své postavení ve výsledcích vyhledávání a získat důvěryhodnost na internetu.

Aneb:
Analýza odkazového profilu je proces zkoumání a hodnocení všech zpětných odkazů a je zásadní pro nastavení linkbuildingu.

 

Anchor text

je textový obsah odkazu, který slouží k označení a popisu obsahu nebo cíle, na který odkaz vede. Tento textový prvek slouží nejen uživatelům, ale také vyhledávačům k určení relevance a tématu cílové stránky. Kvalitní a relevantní anchor texty jsou důležité pro SEO, protože pomáhají vyhledávačům lépe porozumět obsahu a významu odkazů na webových stránkách. Správně používané anchor texty mohou zvýšit viditelnost Vašich stránek ve výsledcích vyhledávání a přispět k lepšímu hodnocení stránky vyhledávači.

Aneb:
Anchor text je typicky barevně odlišený hypertextový odkaz, který vede na jinou stránku. Úzce souvisí s linkbuildingem.

 

API (Application Programming Interface)

je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují různým softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou. API slouží jako prostředník, který umožňuje dvěma nebo více aplikacím sdílet data a funkce, aniž by musely znát vnitřní detaily jednotlivých aplikací. To umožňuje vývojářům vytvářet nové aplikace nebo rozšiřovat stávající aplikace tím, že využijí funkce a služby dostupné prostřednictvím API. API se používají ve webových službách, mobilních aplikací a mnoha dalších softwarových systémech.

Aneb:
API je rozhraní pro programování aplikací, kde komunikují dvě aplikace a vyměňují si mezi sebou data.

 

B2B (Business-to-Business)

označuje obchodní model, kde jedna firma prodává své produkty, služby nebo zboží jiným firmám. V rámci tohoto modelu jsou obchodní transakce uskutečňovány mezi dvěma nebo více firmami, které slouží jako zákazníci a dodavatelé současně. B2B obchod je často charakterizován větším objemem, složitějšími transakcemi a obvykle vyžaduje jednání a dlouhodobé obchodní vztahy. Tento model se vyskytuje v různých odvětvích a zahrnuje prodej technologií, software, služeb a mnoho dalších oblastí, kde jsou cílovými zákazníky samotné firmy nebo organizace.

Aneb:
B2B je obchodní vztah mezi společnostmi, kdy jejích cílem nejsou zákazníci, nýbrž firmy, manažeři a korporace.

 

B2C (Business-to-Consumer)

označuje obchodní model, kde firma nebo podnik prodává své produkty, služby nebo zboží přímo koncovým spotřebitelům nebo jednotlivcům. V tomto modelu jsou obchodní transakce uskutečňovány mezi firmou a zákazníky, kteří nakupují produkty nebo služby pro svou osobní spotřebu. B2C je typický pro maloobchodní prodej, e-commerce a různé formy maloobchodního podnikání. Tento obchodní model klade důraz na marketing, který oslovuje a přesvědčuje jednotlivé spotřebitele k nákupu.

Aneb:
B2C je obchodní vztah mezi společností a zákazníkem.

 

Banner

je grafický obrázek nebo reklamní prvek, který je umístěn na webových stránkách, s cílem přitáhnout pozornost uživatelů a propagovat produkt nebo službu. Bannery jsou často využívány pro online reklamu a marketingové kampaně a mohou mít různé formáty, včetně statických obrázků, animovaných grafik, videí nebo textových zpráv. Kliknutím na banner může být uživatel přesměrován na konkrétní webovou stránku nebo provádět jiné akce (např. stahovat soubory). Bannery jsou důležitým nástrojem pro digitální marketing, umístěny mohou být na různých místech na webu – v hlavičce, bočním panelu nebo mezi obsahem.

Aneb:
Banner je druh digitální reklamy, obrázek, interaktivní grafika na webu nebo reklamní proužek, s cílem propagace produktu nebo služby.

Breadcrumbs (drobečková navigace)

jsou vizuální navigační prvky na webových stránkách, které ukazují uživatelům cestu, kterou ,,ušli“ při navigaci na dané stránce a kde se tato stránka nachází na webu. Breadcrumbs obvykle tvoří hierarchický seznam odkazů, kde každý odkaz reprezentuje nadřazenou kategorii, která vede až k aktuální stránce. Tímto způsobem pomáhají uživatelům lépe se orientovat na webu, a pokud jsou na hlouběji umístěné stránce, umožňují jim snadno se vrátit zpět na vyšší úrovně webu. Breadcrumbs jsou užitečné zejména na stránkách s mnoha kategoriemi nebo podstránkami, na e-commerce stránkách a na velkých webových portálech.

Aneb:
Breadcrumbs je krátký text na vrchu stránky, který značí, kde se nacházíme na webu. Případně se můžeme vrátit, kam potřebujeme.

 

Content Gap analýza (analýza mezery obsahu)

je proces, během kterého se zkoumá obsah webových stránek, a to jak Vašich vlastních, tak konkurenčních, s cílem identifikovat nedostatečně pokrytá nebo nepokrytá témata, klíčová slova a obsah, který by mohl být pro cílovou skupinu zajímavý. Tato analýza pomáhá určit, jaká témata chybí na vašem webu ve srovnání s konkurencí, což může vést k vytvoření nového obsahu, který osloví publikum a zlepší vaši pozici ve vyhledávačích.
Pro provedení Content Gap analýzy je nutné:
1. Identifikovat konkurenční weby a klíčová slova: Určete, kdo jsou Vaši hlavní konkurenti a která klíčová slova jsou pro Váš obor důležitá.
2. Porovnat klíčová slova a obsah: Srovnejte klíčová slova a témata používaná na konkurenčních webech s těmi na Vašem webu a zjistěte, co chybí.
3. Vytvořit plán pro nový obsah: Na základě výsledků analýzy vytvořte plán na tvorbu nového obsahu, který osloví Váš cílový trh.
Content Gap analýza je užitečným nástrojem pro optimalizaci obsahu a SEO strategie, což může pomoci zvýšit viditelnost webu a atraktivitu pro uživatele.

Aneb:
Content Gap analýza je strategická metoda, která zjistí, co zákaznici hledají na Vašem webu vs. to, co skutečně nachází.

 

CPC (Cost Per Click)

je metrika v online reklamě, která určuje, kolik peněz platí inzerent za každé jednotlivé kliknutí na jejich reklamní odkaz nebo banner. CPC je často využíváno v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamy, kde inzerenti platí provozovatelům reklamních platforem (např. vyhledávače, sociální sítě, webové stránky) za každé kliknutí na jejich reklamní zobrazení. Tato metrika pomáhá inzerentům měřit náklady a efektivitu svých reklamních kampaní, a také sledovat, kolik stojí každý návštěvník, který byl přiveden na jejich webovou stránku prostřednictvím reklamy. Nižší CPC může ukazovat na efektivní a nákladově účinné kampaně, zatímco vyšší CPC může naznačovat potřebu optimalizace reklamní strategie.

Aneb:
Cost per click aneb cena za proklik je částka, kterou zaplatíme za proklik na naše webové stránky.

 

CPV (Cost Per View) (náklady za zobrazení)

je metrika v online reklamě, která určuje, kolik peněz inzerent platí za každé zobrazení svého reklamního obsahu – ve formě videa. CPV se používá v rámci video reklamních kampaní, kde inzerenti platí za každé zobrazení jejich video reklamy. Tato metrika umožňuje inzerentům měřit náklady a efektivitu jejich video reklamních kampaní. Inzerenti si stanovují CPV na základě dohodnuté ceny za každé zobrazení videa. CPV může být stanoven na základě několika faktorů, včetně cílového publika, délky videa, konkrétní platformy a reklamního rozpočtu. CPV je důležitým ukazatelem pro inzerenty, kteří chtějí měřit náklady a efektivitu svých video reklamních kampaní a optimalizovat své strategie na základě výsledků.

Aneb:
CPV je částka, kterou zaplatíme za klik na naší videoreklamu = náklady na kliknutí.

 

CSS Program (Comparison shopping service)

je program vytvořený Googlem na základě nařízení Evropské Komise, který požaduje, aby Google poskytl stejný prostor ostatním srovnávačům produktů ve službě Google Shopping. Snižuje průměrnou cenu kliku v Google Nákupech až o 20%, pracuje samostatně a nezasahuje do optimalizace Google Ads. Při použití CSS programu není nutné zvyšovat kredit Google Nákupů.

Aneb:
Zvýší se počet zobrazení vašich produktů a sníží se celkové PNO vašeho e-shopu při zachování výše investice.

 

CTA (Call to Action)

je ,,výzva k akci“ a jedná se o prvek v marketingu, který má za cíl získat pozornost návštěvníků a motivoval je k určité akci. CTA může být textovým nebo grafickým prvkem, který vyzývá návštěvníky webové stránky, e-mailu, reklamy etc., aby vykonali konkrétní krok.
Příklad: Klikněte na odkaz nebo tlačítko („Koupit nyní“ nebo „Zaregistrovat se“),  vyplňte formulář (například pro odběr newsletteru), stáhněte si soubor (například e-knihu nebo brožuru).
CTA je klíčovým prvkem konverzního marketingu a umožňuje firmám získat zájem a angažovat návštěvníky. Dobře navržené CTA by měly být jasné, přesvědčivé a návštěvníky motivovat k požadované akci, což může vést k většímu počtu konverzí a dosažení cílů online strategie.

Aneb:
Call to action, tlačítko s odkazem, který přiměje člověka k požadované akci = rezervovat, koupit, objednat.

 

CTR (Click-Through Rate)

je ukazatel, který měří poměr mezi počtem kliknutí na reklamu a počtem zobrazení (zobrazených impresí). CTR se obvykle vyjadřuje v procentech a slouží k hodnocení toho, jak účinná je daná reklama v nalákání uživatelů ke kliknutí na ni.
Vzorec pro výpočet CTR je: Pokud má reklama 1000 zobrazení a během této doby má 50 kliknutí, CTR by bylo: 5% z 1000 zobrazení.
Vyšší CTR naznačuje, že reklama přitahuje pozornost a má dobrý účinek při přesměrování uživatelů na web nebo cílovou akci (nákup, stahování nebo vyplnění formuláře).  Nižší CTR může ukazovat na to, že reklama není tak účinná.
CTR se často používá ve spojení s online reklamou, zejména v kontextu PPC (Pay-Per-Click) reklamy, kde inzerenti platí za každé kliknutí na jejich reklamu. Analyzování CTR a jeho optimalizace může pomoci inzerentům maximalizovat výkonnost svých reklamních kampaní.

Aneb:
CTR je míra prokliku – jak často lidé klikají na naší reklamu, udává poměr mezi počtem prokliků a zobrazením.

 

Engagement marketing

je marketingová strategie, která se zaměřuje na budování a udržování dlouhodobých vztahů s zákazníky a potenciálními zákazníky. Místo toho, aby se zaměřovala pouze na propagaci produktů nebo služeb, cílí strategie engagement marketingu na vytváření interakcí a emocionálního spojení mezi značkami a jejich publikem.
Klíčové principy a taktiky engagement marketingu zahrnují:
1. Dvoucestná komunikace: Značky aktivně komunikují s zákazníky prostřednictvím kanálů (sociálních sítí, e-mailu, etc.) Podněcují zpětnou vazbu.
2. Personalizace: Přizpůsobení marketingových zpráv a obsahu individuálním preferencím, díky čemuž se cítí ceněni.
3. Content Marketing: Poskytování hodnotného a relevantního obsahu, který vzdělává, baví nebo řeší problémy publika, namísto pouhé propagace produktů.
4. Vytváření komunity: Budování online komunit, kde zákazníci mohou sdílet zkušenosti, rady a diskutovat o produktech a značce.
5. Zapojení do akcí: Podněcování zákazníků k účasti na soutěžích, akcích nebo kampaních, což zvyšuje jejich angažovanost.
6. Dlouhodobý přístup: Opečovávání vztahů s cílovým publikem na dlouhodobé bázi – i po dokončení nákupu.

Aneb:
Engagement marketing je způsobem, jak budovat loajalitu zákazníků ve svou značku, která může vést k opakovaným nákupům, doporučením a silnému propojení značky s publikem.

 

Facebook traffic (návštěvnost z Facebooku)

udává počet návštěvníků, kteří přicházejí na web z odkazů, sdílených příspěvků nebo reklam na sociální síti Facebook. Návštěvnost z Facebooku může být organická (přicházející z neplacených příspěvků a sdílení) nebo placená (přicházející z reklamních kampaní). Měření a analýza této návštěvnosti z Facebooku mohou pomoci firmám lépe porozumět, jak účinně oslovují svou cílovou skupinu a jak se návštěvníci chovají na jejich webu.

Aneb:
Návštěvnost z Facebooku nám umožní pomocí marketingové kampaně, která má za cíl přivést uživatele na náš web = tam kde děláme business, efektivně reagovat na chování uživatelů.

 

Tag H1

je značka používaná v HTML (Hypertext Markup Language) k definici nadpisu první úrovně na webových stránkách. H1 zpravidla označuje hlavní nadpis stránky nebo sekce a má nejvyšší důležitost mezi nadpisy na stránce. Hlavní účel značky H1 je jasně identifikovat hlavní téma nebo obsah stránky pro uživatele i pro vyhledávače. H1 by mělo být zpravidla jedno na každé stránce a mělo by být umístěno na začátku obsahu stránky. Stránky mohou obsahovat další nadpisy nižších úrovní, jako H2, H3, atd., které hierarchicky označují podnadpisy a důležité sekce obsahu. Používání správné hierarchie nadpisů a jejich korektní struktury má vliv na SEO a na celkovou přehlednost a použitelnost webových stránek.

Aneb:
Jedná se o nadpis, který udává hlavní téma stránky, nachází se na začátku stránky a obsahuje key word pro danou stránku.

 

Indexability

se v kontextu SEO jedná o schopnost webové stránky být zařazena do indexu vyhledávače a následně zobrazena ve výsledcích vyhledávání.
Indexovatelnost stránky může být ovlivněna několika faktory:
1. Soubor robots.txt: používá se k řízení, které části webové stránky mají být vyhledávači indexovány a které ne. Pokud webový správce určí, že určité stránky mají být vyhledávači nepřístupné, tyto stránky nebudou indexovány.
2. Meta Robots Tag: Weboví správci mohou použít „meta robots“ značku v kódu HTML stránky k určení, jak by měl vyhledávač konkrétní stránku zpracovat. Například „noindex“ říká vyhledávači, aby stránku neindexoval.
3. Kanonalizace: Správné používání kanonických značek může pomoci předejít problémům s duplikovaným obsahem a zajistit, že správná verze stránky je indexována.
4. Značka noindex: Někdy mohou správci webových stránek explicitně určit, že určité stránky by neměly být indexovány, pomocí značky „noindex.“ Indexovatelnost je důležitým faktorem pro webové stránky, protože ovlivňuje, zda budou viditelné ve výsledcích vyhledávání a kolik návštěvníků mohou přivést z vyhledávačů.

Aneb:
Indexability je schopnost stránky na webu ukázat se ve výsledcích vyhledávání.

 

Landing page (cílová stránka)

je samostatná webová stránka, na kterou se uživatelé dostanou po kliknutí na odkaz v reklamě, e-mailu, sociální síti etc. Cílem landing page je přimět návštěvníky k vykonání konkrétní akce (nákup produktu, registrace na webu, vyplnění formuláře, stáhnutí e-knihy)
Klíčové prvky landing page zahrnují:
1. Cíl akce: Každá landing page má jasně definovaný cíl nebo akci, kterou mají uživatelé vykonat – Call-to-action (CTA).
2. Zaměření: Landing page je obvykle zaměřena na konkrétní cílovou skupinu a představuje relevantní informace a nabídky právě pro ni.
3. Jasný obsah: Obsah na landing page by měl být jednoduchý, srozumitelný a přesvědčivý. Měl by jasně komunikovat výhody a důvody, proč by uživatel měl vykonat požadovanou akci.
4. Minimální rušivé prvky: Landing page by měla minimalizovat rušivé prvky – navigační menu nebo další odkazy, které by mohly odvést pozornost od cíle.
5. Optimalizace pro konverze: Landing page by měla být optimalizována tak, aby zvyšovala konverze (poměr návštěvníků, kteří vykonají požadovanou akci). Landing pages jsou důležitou součástí online marketingu, a jsou často používány pro generování potenciálních zákazníků, prodej produktů a služeb, sběr kontaktů etc. Jejich efektivnost může být měřena pomocí analytických nástrojů jako sledování konverzí, které umožňují sledovat výkonnost kampaní a provádět optimalizace pro lepší výsledky.

Aneb:
Landing page je cílová webová stránka, na kterou se uživatel dostane poté, co klikne na odkaz v emailu nebo např. na banner na Facebooku.

 

Meta Description

je krátký textový popis, který se nachází v kódu HTML webové stránky a slouží k popisu obsahu stránky. Tento popis se obvykle zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, když uživatel vyhledává konkrétní termín na vyhledávači.
Klíčové body jsou:
1. Popis obsahu: Meta Description by měla krátce a jasně popsat obsah webové stránky. To pomáhá uživatelům rychle rozpoznat, zda je stránka relevantní pro jejich potřeby.
2. Důležitost pro SEO: Meta Description je také pro vyhledávače. Kvalitní a relevantní Meta Description může zvýšit pravděpodobnost, že uživatelé kliknou na odkaz k Vaší stránce ve výsledcích vyhledávání.
3. Délka: Doporučuje se, aby Meta Description byla krátká (obvykle do 150-160 znaků), aby byla zobrazena v plné délce ve výsledcích vyhledávání.
4. Unikátnost: Každá stránka na webu by měla mít svůj vlastní unikátní Meta Description, který odpovídá obsahu této stránky.
Použití kvalitní Meta Description je součástí SEO strategie a může zvýšit pravděpodobnost, že uživatelé kliknou na odkaz ke stránce, což má pozitivní vliv na provoz a viditelnost webové stránky ve vyhledávačích.

Aneb:
Meta description popisuje obsah webové stránky a máme možnost ho přidat do headu HTML dokumentu.

 

Mobile view (mobilní verze)

odkazuje na způsob, jakým je webová stránka nebo webová aplikace zobrazována a přístupná na mobilních zařízeních (chytré telefony a tablety). Vzhledem k tomu, že stále více lidí přistupuje k internetu pomocí mobilních zařízení, je důležité, aby webové stránky poskytovaly responzivní a uživatelsky přívětivé mobilní zobrazení.
Klíčové body týkající se mobilního zobrazení zahrnují:
1. Responzivní design: Webové stránky s responzivním designem dokážou přizpůsobit své rozložení a obsah tak, aby vyhovovaly velikosti a orientaci obrazovky uživatelova zařízení. To zajistí, že webová stránka je snadno dostupná a čitelná jak na počítačích, tak na mobilních zařízeních.
2. Mobilně přívětivé prvky: Mobilní zobrazení často dávají přednost jednoduchosti a uživatelskému pohodlí. Prvky, jako jsou tlačítka, nabídky a text, by měly být snadno stisknutelné, čitelné a navigovatelné na menších dotykových obrazovkách.
3. Mobilní optimalizace: Webové stránky se mohou na mobilních zařízeních načítat jiným způsobem, aby se zlepšila doba načítání a šetřila data. To může zahrnovat kompresi obrázků, minimalizaci zbytečných skriptů a použití optimalizovaného kódu.
4. Testování a uživatelská zkušenost: Web vývojáři a designéři často provádějí testy na mobilních zařízeních – testování kompatibility s různými mobilními prohlížeči, aby zajistili, že mobilní zobrazení uživatelsky funguje.
5. Mobilní aplikace: Některé webové stránky nabízejí také pro ně speciálně vytvořené mobilní aplikace a poskytují dodatečnou funkcionalitu a interaktivitu. Vytváření uživatelsky přívětivého mobilního zobrazení je dnes klíčové.
Mobilní optimalizace nejenže zlepšuje uživatelskou zkušenost, ale také může ovlivnit umístění webové stránky ve výsledcích vyhledávání, protože vyhledávače jako Google upřednostňují mobilně přívětivé webové stránky ve svých výsledcích hledání.

Aneb:
Mobile view určuje nastavení, vytváření stránky pro zobrazení na mobilních telefonech nebo tabletech = responzivní webové stránky. Jedná se o specifické velikosti grafiky, textu apod.

Obsahová kampaň (content marketing campaign)

je strategický marketingový přístup, který se zaměřuje na vytváření, publikování a distribuci kvalitního obsahu s cílem přilákat a angažovat cílovou skupinu. Slouží k dosažení různých cílů – zvýšení povědomí o značce, generování potenciálních zákazníků, vylepšení SEO, budování důvěryhodnosti nebo posílení vztahu se stávajícími zákazníky.
Klíčové prvky obsahové kampaně zahrnují:
1. Cílová skupina: Definice konkrétního segmentu cílové skupiny, kterým je kampaň zaměřena. To pomáhá vytvářet relevantní obsah.
2. Obsahový plán: Vytvoření plánu, který zahrnuje typy obsahu, témata, rozvrh publikace a kanály distribuce.
3. Tvoření obsahu: Vytváření obsahu, který je informativní, inspirativní, zábavný etc.
4. Publikace a distribuce: Způsoby, jakými se obsah publikuje a šíří (sociální média, e-mailový marketing, blogování, etc.)
5. Měření a analýza: Sledování výkonnosti kampaně a analýza dat, jako jsou konverze, sledovanost, návštěvnost a další klíčové ukazatele výkonnosti.
Obsahová kampaň je efektivní nástroj pro budování značky, vybudování vztahu s klienty a dosažení marketingových cílů. Kvalitní obsah může přilákat pozornost a zájem cílové skupiny, a pokud je strategicky navržen a spravován, může mít dlouhodobé pozitivní dopady na podnikání.

Aneb:
Obsahová kampaň je vizuálně zajímavá forma reklamy, na kterou uživatelé kliknou při procházení různých stránek a přinesou vám tak konverze, nové zákazníky, nákupy etc.

Obsahový plán (content plan)

je strategický plán, který obsahuje detailní pokyny a plánování týkající se tvorby a publikace obsahu na webových stránkách, sociálních médiích nebo jiných kanálech. Slouží k organizaci a řízení obsahové strategie firmy.
Zahrnuje různé klíčové prvky:
1. Cílová skupina: Identifikace konkrétního publika nebo segmentu pro kterého je obsahový plán určen – demografické údaje, zájmy a potřeby.
2. Cíle: Stanovení konkrétních cílů, které má obsahová strategie dosáhnout – zvýšení povědomí o značce, generování potenciálních zákazníků, zlepšení SEO, budování důvěryhodnosti etc.
3. Typy obsahu: Určení různých typů obsahu, které budou vytvořeny – blogové příspěvky, videa, infografiky, podcasty, e-knihy etc.
4. Témata a klíčová slova: Výběr témat a klíčových slov, které budou obsahem pokrývány, s ohledem na potřeby cílové skupiny a SEO strategii.
5. Rozvrh publikace: Určení, kdy a jak často bude obsah publikován na jednotlivých kanálech – frekvence, čas a plánování obsahu.
6. Kanály distribuce: Identifikace kanálů, kterými bude obsah distribuován,
7. Měření výkonnosti: Sledování a analýza výsledků obsahové strategie, včetně metrik – konverze, sledovanost, návštěvnost etc.
Obsahový plán je klíčovým nástrojem pro organizaci a efektivní řízení obsahu, což pomáhá dosahovat stanovených cílů a udržovat konzistentní a relevantní obsah pro cílovou skupinu. Plánování obsahu je nedílnou součástí obsahového marketingu a digitální strategie

Aneb:
Obsahový plán obsahuje od produktů, marketingu, PR, po témata, dle kterého se daná společnost řídí a tvoří její obsah.

 

Organic reach (organický dosah)

je počet lidí, kteří jsou vystaveni obsahu – příspěvek na sociální síti nebo webová stránka, aniž by byl obsah placenou reklamou nebo podporován prostřednictvím placených kampaní. Je to tedy přirozená nebo neplacená viditelnost obsahu.
Dosáhnout vysokého organického dosahu na těchto platformách se stalo obtížnější, protože algoritmy těchto sociálních médií dávají přednost obsahu od přátel a rodiny před obsahem od firem. Výsledkem je, že mnoho firem a tvůrců obsahu musí spoléhat na placenou reklamu, aby rozšířili svůj dosah. Na webových stránkách se organický dosah často týká toho, jak dobře se stránka nebo obsah umísťuje ve výsledcích vyhledávání.
Vyšší organický dosah znamená, že stránka má větší pravděpodobnost, že se objeví výš výsledkových stránek vyhledávačů (SERPs), když uživatelé vyhledávají relevantní klíčová slova.
SEO je běžná strategie používaná k zlepšení organického dosahu webových stránek. Jedná se o důležitý koncept jak ve světě sociálních médií, tak v oblasti optimalizace pro vyhledávače.

Aneb:
Organický dosah měří přirozenou viditelnost obsahu bez placeného propagování nebo reklamy, ukazuje počet lidí, kteří viděli na internetu náš obsah.

 

Organická návštěvnost

odkazuje na návštěvníky webové stránky, kteří na ni přicházejí prostřednictvím neplacených, organických zdrojů. Ti najdou webovou stránku při použití vyhledávače a kliknutím na neplacený výsledek vyhledávání.
Hlavní prvky organické návštěvnosti zahrnují:
1. Vyhledávání: Organická návštěvnost je generována prostřednictvím výsledků vyhledávání. Uživatelé vyhledávají konkrétní klíčová slova nebo fráze, a pokud webová stránka obsahuje relevantní obsah, může být zahrnuta ve výsledcích vyhledávání.
2. Neplacené: Organická návštěvnost je neplacená a nezahrnuje náklady na reklamu nebo placený obsah. Webový provoz z organických výsledků vyhledávání je získáván přirozeně a bez placení za každý klik.
3. Důležitost SEO: Organická návštěvnost je silně spojena s efektivním SEO. Optimalizace obsahu, klíčových slov a technických aspektů stránky může pomoci zlepšit organický dosah.
4. Dlouhodobá udržitelnost: Organická návštěvnost může poskytovat stabilní tok návštěvníků na web a má potenciál k dlouhodobé udržitelnosti, pokud je web dobře optimalizován.
Organická návštěvnost je důležitým aspektem digitálního marketingu, protože přináší cílené návštěvníky, kteří mají zájem o obsah nebo produkty na Vašem webu. Dobře provedená SEO a strategie obsahového marketingu mohou zvýšit organickou návštěvnost a zlepšit výkonnost webové stránky.

Aneb:
Organická návštěvnost je neplacená návštěvnost webu získaná z vyhledávačů (Google, Seznam etc.) za pomoci klíčových slov.

 

PSI – Page Speed Insight (Nástroj pro měření rychlosti stránky)

je služba od společnosti Google, která slouží k měření a hodnocení rychlosti načítání webových stránek. Tento nástroj říká, jak rychle se webová stránka načítá na různých zařízeních a v různých prohlížečích.
Hlavní body ohledně Page Speed Insight zahrnují:
1. Měření rychlosti: Nástroj analyzuje webovou stránku a poskytuje informace o rychlosti načítání na mobilních zařízeních a počítačích.
2. Optimalizace: PSI identifikuje oblasti, které mohou být optimalizovány pro zlepšení rychlosti načítání – např. komprese obrázků a dalších technických úprav.
3. Skóre: Nástroj přiděluje skóre na škále od 0 do 100, kde vyšší skóre znamená lepší rychlost načítání. Skóre může být různé pro mobilní a desktopové verze webu.
4. Doporučení: PSI poskytuje doporučení a konkrétní kroky, které lze podniknout k optimalizaci rychlosti načítání webu.
Tento nástroj je užitečný pro webové vývojáře a majitele webových stránek, kteří chtějí zajistit, aby jejich stránky měly rychlé načítání, což může pozitivně ovlivnit uživatelskou zkušenost a SEO. Ve výsledcích vyhledávání Google je také brána v úvahu rychlost načítání stránek při určování pozic webových stránek.

Aneb:
Page speed insight zkoumá rychlost načítání stránky.

 

PNO (Cost-to-Sales Ratio)

je to ukazatel, který vyjadřuje procento nákladů vzhledem k celkovému obratu nebo tržbám společnosti. Pomáhá posoudit, jaká část příjmů společnosti je vynakládána na pokrytí nákladů.
Tento ukazatel je důležitý pro finanční analýzu a řízení nákladů ve firmách. Vyšší podíl nákladů na obratu může signalizovat, že společnost má větší náklady vzhledem k jejím příjmům, což může způsobit problémy s rentabilitou. Naopak nižší podíl nákladů na obratu ukazuje na efektivnější řízení nákladů a potenciálně vyšší ziskovost. PNO může být použit v různých odvětvích a k hodnocení výkonnosti a efektivity společnosti.
Je důležité sledovat tento ukazatel a srovnávat ho s průmyslovými normami a konkurencí.

Aneb:
PNO je podíl nákladů na obratu vyjádřený v procentech = kolik bylo potřeba za reklamu zaplatit.

 

PPC (Pay-Per-Click)

je forma online reklamy, kde inzerenti platí za své reklamy tehdy, když na jejich reklamu někdo klikne. To znamená, že platba za reklamu se provádí na základě reálných kliknutí uživatelů, což je opakem tradičního modelu, kde se inzerenti platí za zobrazení reklamy.
Hlavní rysy PPC zahrnují:
1. Aukce klíčových slov: Inzerenti soutěží o klíčová slova nebo fráze, která souvisejí s jejich produkty nebo službami. Vyhledávače a platformy sociálního média (Google Ads a Facebook Ads) často provádějí aukce, kde inzerenti nabízejí cenu za kliknutí na své reklamy.
2. CPC (Cena za kliknutí): Inzerenti stanovují maximální cenu, kterou jsou ochotni zaplatit za jedno kliknutí na svou reklamu. Tato cena se může lišit podle klíčového slova, konkurence,..
3. Cílení: PPC umožňuje inzerentům zaměřit své reklamy na konkrétní demografické skupiny, geografické lokality etc. To znamená, že reklamy mohou být zobrazeny jen uživatelům, kteří jsou relevantní – a zajímají se o nabízený produkt nebo službu.
4. Měření a analýza: PPC reklamy poskytují podrobné statistiky o výkonu, včetně počtu kliknutí, konverzí, nákladů a ROI (návratnosti investice). To umožňuje inzerentům monitorovat účinnost svých kampaní a provádět úpravy podle výsledků.
5. Různé platformy: Kromě vyhledávačů mohou inzerenti využívat PPC na platformách sociálního média, obsahových sítích a dalších.
PPC je efektivní formou online reklamy, protože inzerenti platí pouze za reálný zájem uživatelů o jejich reklamy.

Aneb:
PPC je druh online reklamy, kdy se neplatí za zobrazení, ale za kliknutí na reklamu a přesunutí na web. Je to běžně využívána pro zvýšení povědomí o značce, generování potenciálních zákazníků a zvýšení prodejů online.

 

PR články (public relations články)

jsou textové nebo mediální materiály, které jsou vytvořeny a distribuovány veřejnými vztahy (PR) specialisty nebo firmami s cílem propagovat značku, vybudovat povědomí o značce, zprostředkovat důležité zprávy nebo události a komunikovat s cílovou skupinou. PR články jsou součástí komunikace s médii, publikované na webu etc.
PR články jsou součástí strategie public relations a mohou pomoci firmám budovat vztah se svou cílovou skupinou, zvyšovat povědomí o značce a vytvářet pozitivní mediální obraz. Při tvorbě PR článků je důležité zachovat důvěryhodnost a profesionalitu.

Aneb:
PR článek je druh reklamy, kde se kombinuje publicistika a reklama. Jedná se o placený reklamní článek, který zvyšuje povědomí o značce etc.

 

Produktová kampaň

je marketingová strategie zaměřená na propagaci konkrétního produktu nebo služby. Cílem produktové kampaně je zvýšit povědomí o produktu, generovat zájem potenciálních zákazníků, a nakonec podnítit prodej tohoto produktu. Tyto kampaně mohou být prováděny online nebo offline a obvykle zahrnují různé marketingové kanály a taktiky.
Klíčové prvky produktové kampaně zahrnují:
1. Cílová skupina: Identifikace konkrétního publika, které se nejpravděpodobněji zajímá o daný produkt nebo službu. To zahrnuje demografické údaje, zájmy a potřeby zákazníků.
2. Zpráva a výhody produktu: Vytvoření jasné a přesvědčivé zprávy o produktu, která zdůrazňuje jeho výhody a jak řeší potřeby zákazníků.
3. Média a kanály: Volba vhodných marketingových kanálů a médií, (televize, online reklama, sociální média, e-mailový marketing, etc.)
4. Kreativní obsah: Vytvoření kreativního obsahu, který osloví cílovou skupinu a přitáhne jejich pozornost.
5. Harmonogram kampaně: Určení časového rámce a harmonogramu, kdy budou různé prvky kampaně spuštěny.
7. Měření výkonu: Sledování výkonu kampaně a analýza klíčových metrik, jako jsou konverze, návratnost investice (ROI) a sledovanost.
8. Optimalizace: Na základě výsledků kampaně se provádí úpravy a optimalizace pro dosažení co nejlepších výsledků.
Produktové kampaně mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé, a jejich cílem může být například uvedení nového produktu na trh nebo zvýšení prodeje stávajícího produktu. Úspěšná produktová kampaň může zásadně ovlivnit prodeje a vnímání firmy mezi zákazníky.

Aneb:
Produktová kampaň je strategický marketingový proces, který slouží k propagaci a prodeji konkrétního produktu nebo služby na trhu.

 

Rebranding

je marketingová strategie, která zahrnuje radikální změnu identity značky – názvu, loga, designu, zprávy a obrazu, s cílem znovu definovat a obnovit značku ve snaze přilákat nové zákazníky, změnit vnímání stávajících zákazníků a zlepšit tržní postavení.
Rebranding může být motivován různými důvody – změny v tržním prostředí, požadavek na modernizaci nebo přizpůsobení se novým trendům a hodnotám.
Klíčové prvky rebrandingu zahrnují:
1. Změna identity: Změna názvu, loga, vizuálů a dalších prvků, které definují značku.
2. Strategický cíl: Definice jasného strategického cíle nebo motivace pro rebranding, jako je dosažení nové cílové skupiny, odlišení od konkurence, zlepšení povědomí o značce nebo obnovení pověsti.
3. Komunikace: Komunikace s veřejností, zákazníky, zaměstnanci a dalšími zúčastněnými stranami ohledně změn v značce a důvodů pro rebranding. 4. Implementace: Provádění změn v identitě značky ve všech relevantních aspektech, včetně produktů, marketingových materiálů, webových stránek etc.
5. Monitoring a hodnocení: Sledování a hodnocení výsledků rebrandingu, včetně změn v postavení na trhu, nárůstu prodejů a reakcí zákazníků. Rebranding může být rizikový, protože může způsobit ztrátu stávajících zákazníků, pokud nejsou nové změny přijaty pozitivně. Proto je důležité pečlivě promyslet strategii. Když je proveden úspěšně, rebranding může pomoci značce oživit se, oslovit nové trhy a dosáhnout dlouhodobého úspěchu.

Aneb:
Rebranding je proces, při němž firma mění svou identitu, včetně názvu, loga, designu a komunikačního stylu, s cílem obnovit svůj obraz a zlepšit vnímání značky veřejností a na trhu.

 

Remarketing

je online marketingová strategie, která se zaměřuje na znovu oslovování návštěvníků webových stránek nebo uživatelů, kteří již projevili zájem o určitý produkt, službu nebo obsah. Cílem remarketingu je znovu zapojit tyto uživatele a podnítit je k provedení požadované akce, – dokončení nákupu, registrace etc.
Klíčové rysy remarketingu zahrnují:
1. Sledování návštěvnosti: Pro remarketing je nezbytné sledovat chování návštěvníků na webu, včetně stránek, které navštívili, délky návštěvy a provedených akcí.
2. Vytvoření cílové skupiny: Na základě sbíraných dat lze vytvořit cílovou skupinu, která obsahuje uživatele, kteří projevili zájem o určitý produkt nebo obsah.
3. Znovu oslovování: Reklamy jsou zobrazeny těmto uživatelům na různých online platformách (sociální sítě, web a mobilní aplikace).
4. Personalizace: Reklamy mohou být personalizovány na základě chování uživatele a jeho zájmů, což zvyšuje pravděpodobnost konverze.
5. Měření a optimalizace: Remarketing umožňuje sledovat výkon reklam a provádět optimalizace pro dosažení lepších výsledků.
Remarketing může být velmi efektivní strategií, protože oslovuje uživatele, kteří již projevili zájem o danou službu nebo produkt, což zvyšuje pravděpodobnost konverze. Tato strategie se často využívá v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamy a na platformách jako Google Ads a Facebook Ads.

Aneb:
Remarketing je online marketingová strategie, která zahrnuje opakovanou reklamu produktů nebo služeb konkrétní firmy uživatelům, kteří již projevili zájem o tyto produkty nebo služby na internetu.

 

ROAS (Return on Ad Spend)

je ukazatel v online marketingu, který měří návratnost investice do reklamních výdajů. ROAS vyjadřuje poměr mezi ziskem z reklamy a celkovými náklady na tuto reklamu. Tento ukazatel pomáhá inzerentům a marketérům hodnotit, jak efektivně jsou jejich reklamní kampaně generující tržby v porovnání s náklady na tyto kampaně.
ROAS může být vyjádřen jako číslo nebo procento. Například, pokud inzerent utratí 1000 USD na reklamu a z této reklamy generuje zisk ve výši 4000 USD, ROAS by bylo 4x nebo 400%. To znamená, že inzerent získal 4x více tržeb, než investoval do reklamy.
ROAS se obvykle používá v kontextu PPC (Pay-Per-Click) reklamy, kde inzerenti platí za každé kliknutí na své reklamy. Měření ROAS jim pomáhá určit, zda jsou jejich reklamní kampaně ziskové, a také jim umožňuje optimalizovat své výdaje na reklamu tak, aby dosáhli co nejlepší návratnosti investice. Vyšší ROAS naznačuje, že reklamní kampaně jsou ziskové, zatímco nižší ROAS může znamenat, že je třeba provést úpravy v obsahu, targetingu nebo strategii, aby se zvýšila efektivita reklamních investic.

Aneb:
ROAS je poměr mezi tržbami z reklamy a náklady na reklamu – návratnost peněz vložených do reklamy. Jedná se o opak PNO, které používá Sklik, zatímco ROAS používá Google.

 

Scroll rate

je ukazatel, který měří, jak hluboko návštěvníci webové stránky nebo uživatelé procházejí obsahem na stránce při jejím prohlížení. Ukazuje, jaká část stránky byla viditelná na obrazovce uživatele a jaká část byla mimo jeho zorné pole. Scroll rate se často vyjadřuje v procentech a pomáhá analyzovat, jak uživatelé interagují s obsahem stránky.
Scroll rate může být užitečným ukazatelem pro webové designéry a marketéry, protože umožňuje zjistit, zda uživatelé procházejí celkovým obsahem stránky nebo zda se zastaví na určitém bodě. To může pomoci při hodnocení účinnosti webového obsahu, designu, umístění důležitých informací etc. Výpočet scroll rate je zpravidla založen na poměru viditelného obsahu na obrazovce k celkové délce stránky.
Vyšší scroll rate indikuje, že uživatelé se dostávají hlouběji do obsahu stránky, zatímco nižší scroll rate může znamenat, že většina návštěvníků se zastaví v horní části stránky. Analýza scroll rate může poskytnout užitečné informace pro optimalizaci webového obsahu a zlepšení uživatelského zážitku.

Aneb:
Scroll rate určuje v procentech jak velkou část stránky si lidé prohlídli a ,,scrollovali“ vaší stránku

 

SEO – Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

je soubor strategií a postupů, které mají za cíl zlepšit viditelnost webových stránek ve výsledcích organického vyhledávání na internetových vyhledávačích (Google, Seznam, etc.)
Cílem SEO je dosáhnout co nejlepšího umístění ve výsledcích vyhledávání pro konkrétní klíčová slova a fráze relevantní k obsahu webových stránek. Zlepšená viditelnost výsledcích vyhledávání může zvýšit návštěvnost webu, získat více organického provozu a přitáhnout cílené návštěvníky.
Klíčové aspekty SEO zahrnují:
1. Klíčová slova: Výběr relevantních klíčových slov a frází, která mají potenciál přitáhnout cílené návštěvníky na webové stránky.
2. Optimalizace obsahu: Vylepšení obsahu webových stránek včetně textu, obrázků a videí, aby byly lépe indexovány a hodnoceny vyhledávači.
3. On-Page SEO: Zahrnuje optimalizaci meta tagů (např. titulků stránky, meta popisku), URL stránek, interního propojení a dalších technických prvků stránky.
4. Off-Page SEO: Tato oblast zahrnuje budování zpětných odkazů (backlinků) od dalších důvěryhodných webových stránek, což pomáhá zvýšit autoritu webových stránek.
5. Mobilní optimalizace: Zajištění, aby webové stránky byly responzivní, dobře zobrazeny na mobilních zařízeních, což je klíčové v rámci mobilního vyhledávání.
6. Rychlost načítání stránek: Optimalizace rychlosti načítání webových stránek, což má vliv na uživatelský zážitek a hodnocení vyhledávačů.
7. Technická SEO: Zahrnuje technické aspekty, jako je sitemap.xml, robots.txt a správa chyb, které pomáhají vyhledávačům lépe indexovat stránky. SEO je nepřetržitý proces, který se vyvíjí v souladu s algoritmy vyhledávačů a měnícími se trendy ve vyhledávání. Efektivní SEO může pomoci webovým stránkám dosáhnout vyššího umístění ve výsledcích vyhledávání a získat větší organický provoz, což může být klíčem k online úspěchu.

Aneb:
SEO je optimalizace pro vyhledávače, kdy se díky nastavení webu zobrazíte na vyšších příčkách ve vyhledávání a přivedete tak na svůj web co nejvíce uživatelů

 

Sitemap

je soubor vytvořený pro webové stránky, který obsahuje seznam všech stránek a obsahu na daném webu. Tento soubor slouží k tomu, aby vyhledávače (Google, Seznam, etc.) snadněji prohledávaly a indexovaly obsah webových stránek. Sitemap.xml poskytuje vyhledávačům strukturovaný seznam všech URL na webu a informace o tom, jak často je obsah aktualizován.
Hlavní účely sitemap.xml zahrnují:
1. Zlepšení indexace: Pomáhá vyhledávačům objevit všechny stránky na webu a rychleji je začlenit do svého indexu.
2. Aktualizace obsahu: Informuje vyhledávače o tom, jak často se obsah stránek mění, což může ovlivnit četnost prohledávání.
3. Zlepšení SEO: Pomáhá zajistit, že veškerý obsah webu bude správně zahrnut ve výsledcích vyhledávání.
Vytvoření sitemap.xml a jeho pravidelná aktualizace je součástí SEO strategie, která usnadňuje vyhledávačům prohledávání a indexaci obsahu na webu. Sitemap.xml může být ručně vytvořen nebo generován pomocí různých nástrojů a pluginů, které jsou k dispozici pro populární platformy pro tvorbu webových stránek.

Aneb:
Sitemap je mapa stránky, soubor XML, který obsahuje podstatné informace o stránkách, obrázkách, souborech na webu.

 

Total reach (celkový dosah)

je ukazatel v marketingu a médiích, který vyjadřuje celkový počet jednotlivců cílové skupiny, kteří byli vystaveny určitému obsahu, reklamě nebo komunikaci během určitého období. Měří kolik potenciálních zákazníků bylo dosaženo konkrétní marketingovou kampaní nebo obsahem. Je důležitým ukazatelem v oblasti marketingu a reklamy, protože ukazuje, jak široký je potenciální dosah daného obsahu nebo kampaně. Čím vyšší je total reach, tím více lidí bylo vystaveno reklamě nebo obsahu. To může být klíčovým faktorem pro zvyšování povědomí o značce, zvýšení viditelnosti produktů a služeb a dosažení cílové skupiny.
Total reach může být měřen různými způsoby – analýza dat o sledovanosti, sledování sociálních médií, webových analýz a médiích.
Tento ukazatel je často používán v kombinaci s dalšími metrikami – frekvence (kolikrát byl jednotlivý jedinec vystaven obsahu) a konverze (kolik lidí provedlo po vystavení akci, jako je nákup).
Total reach je důležitým prvkem pro vyhodnocení efektivity marketingových kampaní a pro stanovení strategie pro dosažení co největšího publika.

Aneb:
Total reach je metrika pro měření úspěšnosti online kampaní a udává kolik lidí si zobrazilo váš content na webu.

 

UI – User Interface (uživatelské rozhraní)

je prvek vývoje softwaru, který se zabývá návrhem a prezentací interakce mezi uživatelem a počítačem nebo jiným zařízením. UI zahrnuje grafické prvky, tlačítka, menu, obrazovky a další aspekty, které umožňují uživatelům komunikovat s počítačem a provádět různé úkoly a operace. UI design má zásadní význam pro vytvoření uživatelsky přívětivého a efektivního software.
Kvalitní UI design může zahrnovat následující prvky:
1. Grafický design: Vizuální prvky, jako jsou barvy, ikony, typografie a obrázky, které přispívají k estetickému a uživatelsky přívětivému vzhledu software.
2. Navigace: Způsoby, jakými uživatelé mohou pohybovat po softwaru a přistupovat k různým funkcím.
3. Interakce: Způsoby, jakými uživatelé mohou komunikovat s softwarem, včetně klikání na tlačítka, vyplňování formulářů, tažení etc.
4. Responzivita: Schopnost softwaru přizpůsobit se různým zařízením a obrazovkám, aby byl uživatelsky přívětivý na mobilních zařízeních, tabletech a desktopových počítačích.
5. Přístupnost: Zajištění, aby UI bylo přístupné pro všechny uživatele, včetně těch se specifickými potřebami – uživatelé se zrakovými nebo motorickými omezeními.
6. Jednoduchost: Minimalizace složitosti v UI, aby vše bylo ,,user friendly“.
7. Konzistence: Udržení konzistentního designu a interakce napříč různými částmi software a mezi různými produkty stejné značky.
UI design hraje klíčovou roli v tom, jak uživatelé vnímají a používají software. Dobrý UI design může zvýšit efektivitu, usnadnit uživatelům provádění úkolů a vytvořit pozitivní uživatelský zážitek. V kombinaci s UX (User Experience) designem může UI design přispět k celkové kvalitě softwaru a jeho schopnosti uspokojit potřeby uživatelů.

Aneb:
User interface je to, co na webu vidíme jako první – barvy, ikony, animace tedy to, jak web vypadá a působí na pohled.

 

URL (Uniform Resource Locator)

je adresa, která identifikuje webovou stránku a slouží k určení umístění na internetu.
URL se skládá z několika částí, které obsahují informace o tom, kde se zdroj nachází a jakým způsobem k němu lze přistoupit.
Typická URL může mít následující strukturu: protokol://doména:port/cesta?a=parametr&b=parametr
Klíčové části URL zahrnují:
1. Protokol: Určuje způsob komunikace mezi webovým prohlížečem a serverem. Typickými protokoly jsou „http“ (nezašifrované spojení) a „https“ (zašifrované spojení pro zabezpečenou komunikaci).
2. Doména (Domain): Identifikuje konkrétní webovou stránku nebo server. Např. „www.example.com.“
3. Port: Volitelná část, která určuje konkrétní port na serveru, na kterém je zdroj k dispozici. Většinou se používá port 80 pro HTTP a port 443 pro HTTPS, a proto se často neuvádí explicitně.
4. Cesta (Path): Specifikuje cestu k určitému souboru nebo adresáři na serveru. Např. „/stranka.html“ nebo „/obrazky/obrazek.jpg.“
5. Parametry: Volitelná část, která může obsahovat různé parametry a hodnoty, které jsou používány pro komunikaci s webovou stránkou. Parametry jsou odděleny znakem „?“ a odděleny znakem „&“.
URL umožňuje uživatelům přistupovat k webovým stránkám a dalším zdrojům na internetu jednoduše kliknutím na odkaz nebo zadáním URL do webového prohlížeče. Je to základní prvek pro navigaci a identifikaci zdrojů na webu.

Aneb:
URL je adresa na internetu, která jednoznačně identifikuje určitý webový zdroj, např. stránku, soubor nebo webovou aplikaci, a umožňuje uživatelům přistupovat k těmto zdrojům pomocí webového prohlížeče.

 

User signals (uživatelské signály)

jsou informace a data, které vyjadřují chování a interakce uživatelů na webových stránkách, aplikacích nebo online platformách. Tyto signály jsou důležité pro hodnocení uživatelského zážitku a chování uživatelů a mohou být využity pro různé účely – analýzy, personalizace obsahu, optimalizace uživatelského rozhraní a marketingových strategií.
Příklady uživatelských signálů zahrnují:
1. Kliknutí (Clicks): Informace o tom, na které odkazy, tlačítka nebo prvky uživatelé klikli na webové stránce. Tato data mohou být využita pro sledování, které části obsahu jsou nejvíce zajímavé.
2. Doba strávená na stránce (Time on Page): Doba, kterou uživatelé stráví na konkrétní stránce. Toto měření může ukázat, zda je obsah stránky relevantní a přitažlivý.
3. Skluz nebo posun stránky (Scrolling): Informace o tom, jak daleko se uživatelé posunuli dolů na stránce. To může poskytovat představu o tom, jak dlouho uživatelé prochází obsahem.
4. Konverze (Conversions): Akce, které uživatelé vykonají na stránce, jako je nákup, registrace, stahování nebo jiné cílené akce.
5. Odezva na reklamu (Ad Engagement): Jak uživatelé reagují na reklamy, včetně kliknutí na reklamy, zobrazení reklam a nákupů generovaných reklamami.
6. Interakce s sociálními médii (Social Media Interactions): Jak uživatelé komunikují s obsahem na sociálních médiích -sdílení, komentáře a lajky.
Uživatelské signály jsou cenným zdrojem informací pro webové designéry, marketéry a vývojáře, kteří chtějí lépe porozumět chování uživatelů a vytvářet lepší uživatelské zážitky a strategie marketingu. Tato data mohou také pomoci přizpůsobit obsah a nabídku v souladu s potřebami a preferencemi uživatelů.

Aneb:
User signals jsou prvky chování uživatelů na webu, díky kterým poznáme, jak jsou spokojení se zážitkem na vaší stránce.

 

USP (Unique Selling Proposition)

je klíčový prvek v marketingu, který identifikuje a zdůrazňuje jedinečné vlastnosti nebo výhody produktu nebo služby, které ho odlišují od konkurence. USP je tím, co dělá produkt nebo službu v očích zákazníků výjimečným a atraktivním.
Klíčové prvky USP mohou zahrnovat:
1. Jedinečnost: USP by mělo být něco, co konkurence nenabízí nebo co dělá produkt výrazně lepším.
2. Zdůraznění výhod: USP by mělo jasně komunikovat výhody, které zákazníci získají při použití daného produktu nebo služby.
3. Relevance: USP by mělo být relevantní pro cílovou skupinu a odpovídat na jejich potřeby a touhy.
4. Jasnost: USP by mělo být jednoduše a srozumitelně prezentováno v rámci marketingových materiálů a komunikace.
5. Důvěryhodnost: USP by mělo být podloženo důkazy nebo hodnocením, které zajišťují, že tvrzení o jedinečnosti jsou pravdivá.
6. Zaměření na zákazníka: USP by mělo být vytvořeno s ohledem na to, co je pro zákazníky skutečně důležité a co je motivuje k nákupu.
USP může být klíčovým prvkem vytváření značky a úspěšného prodeje produktů nebo služeb, protože zákazníci často hledají výjimečnost a důvody, proč si vybrat jeden produkt před ostatními. Správně vyvinutý a efektivně komunikovaný USP může pomoci značce získat a udržet zákazníky.

Aneb:
USP, unique selling point, udává, co nás odlišuje od konkurence a proč by si zákazníci měli vybrat náš produkt nebo službu.

 

User Experience (UX) (uživatelský zážitek)

je celkový dojem a pocity uživatele při interakci s produktem, službou, webovou stránkou, aplikací etc. UX se zaměřuje na to, jak snadné a příjemné je pro uživatele používat daný produkt nebo službu, a na to, zda to splňuje jejich potřeby a očekávání. Dobrý uživatelský zážitek vede k vyšší spokojenosti uživatelů a může pozitivně ovlivnit jejich vztah k dané značce nebo produktu.
Klíčové aspekty uživatelského zážitku zahrnují:
1. Usnadnění používání: Webové stránky, produkty a služby by měly být snadno použitelné, s intuitivním uživatelským rozhraním, ne zmatené.
2. Efektivita: Uživatelé by měli být schopni dosáhnout svých cílů a úkolů rychle a bez zbytečných obtíží.
3. Přístupnost: Uživatelé s různými schopnostmi by měli mít možnost snadno a efektivně používat web, produkt nebo službu.
4. Estetika: Design produktu by měl být atraktivní, aby vytvořil pozitivní dojem.
5. Důvěryhodnost: Uživatelé by měli mít důvěru v produkt nebo službu a cítit se bezpečně při jejím používání.
6. Reakce na zpětnou vazbu: Web by měl umožňovat uživatelům vyjádřit svou zpětnou vazbu a zpětně reagovat na jejich potřeby a připomínky.
UX design je disciplína, která se zaměřuje na vytváření webů, produktů a služeb s ohledem na co nejlepší uživatelský zážitek. UX designéři provádějí výzkum uživatelů, vytvářejí uživatelské scénáře, prototypy a testují uživatelské rozhraní, aby zajistili, že web, produkt bude co nejvíce splňovat potřeby a očekávání uživatelů. Cílem je vytvořit web, který bude efektivní, uživatelsky přívětivý a bude poskytovat pozitivní uživatelský zážitek.

Aneb:
User experience je způsob jakým je web navržen, aby uživatel jednoduše našel na webu to, co hledá = pochopitelnost pro uživatele, to jak web funguje a jak se na něm orientuje.

 

Věříme, že Vám náš slovníček pomohl a budete se nyní orientovat v online marketingu ještě lépe! Pro další zajímavý a poučný content nás sledujte na našem instagramu a nic Vám neuteče – www.instagram.com/adstart.cz/

ODEBÍRAT newsletter

Buďte vždy v obraze ve světě online marketingu